fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

 

PATVIRTINTA
Všį Klaipėdos vaikų ligoninės
Vyriausiojo gydytojo
2014-11-24 įsakymu Nr.160

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA
KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS
 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės asmens sveikatos priežiūros darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, kaip privalo elgtis įstaigos asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika įstaigoje arba gavę apie tai informacijos.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. asmens sveikatos priežiūros darbuotojai – asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jas teikiantys, asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) registratūros darbuotojai.

2.2. ASPĮ administracijos darbuotojai – vyriausiasis gydytojas, vyriausiojo gydytojo pavaduotojas gydymui, vyriausiojo gydytojo pavaduotojas slaugai, asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, įstaigoje.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Taisyklės privalomos visiems įstaigos asmens sveikatos priežiūros ir ASPĮ administracijos darbuotojams.

II SKYRIUS

DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

4. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) (toliau – pacientas) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio (toliau – kyšis) davimas, asmens sveikatos priežiūros darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė.

5. Asmens sveikatos priežiūros darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.

6. Asmens sveikatos priežiūros darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

7. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į asmens sveikatos priežiūros darbuotojo prieštaravimą, paliko kyšį ir pasišalino iš asmens sveikatos priežiūros darbuotojo faktinės darbo vietos, asmens sveikatos priežiūros darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti vyriausiąjį gydytoją ar asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, įstaigoje.

8. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, įstaigoje turi pakviesti juristą, vyriausiojo gydytojo pavaduotoją gydymui, skyriaus vedėją, kurie turi atlikti paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.

9. Asmens sveikatos priežiūros darbuotojas, kuriam buvo paliktas kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą vyriausiajam gydytojui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas vyriausiajam gydytojui turi būti įteiktas tą pačią dieną.

10. Vyriausiojo gydytojo pasirašytas pranešimas apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT).

11. Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio, asmens sveikatos priežiūros darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną vyriausiajam gydytojui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).

12. Apie Taisyklių 10 punkte nurodytus atvejus vyriausiasis gydytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

III SKYRIUS

ASMENS, ATSAKINGO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS VYKDYMĄ, ĮSTAIGOJE VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

13. Jei pacientas asmeniui, atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, įstaigoje pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ASPĮ, pacientas informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytą gautą informaciją asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, įstaigoje informuoja vyriausiąjį gydytoją. Vyriausiasis gydytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu privalo pranešti STT.

15. Jei informacija buvo gauta anonimiškai ASPĮ pasitikėjimo telefonu, raštu, vyriausiasis gydytojas apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.

16. Jei pacientas kreipėsi į asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, įstaigoje, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaskiriama operacijos atlikimo data ir t t., jam turi būti pasiūloma parašyti pareiškimą vyriausiajam gydytojui. Šis pareiškimas tiriamas ASPĮ nustatyta tvarka.

17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus vyriausiasis gydytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

IV SKYRIUS

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS ASPĮ

18. Skyrių vedėjai pasirašytinai supažindina skyriuose dirbančius asmens sveikatos priežiūros darbuotojus bei naujai į skyrių priimamus dirbti asmens sveikatos priežiūros darbuotojus su Taisyklėmis.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Už Taisyklių nesilaikymą ASPĮ darbuotojams taikomos poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________________________